Проведените (Прекратените) процедури се намират в меню - АРХИВ

Дата на публикуване ДГС/ДЛС:

03.02.2017г.-Обява - отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на недвижим имот-сграда"Дом на рибовъда" на територията на ТП ДГС"Говежда"_първа 07.03.2017г._втора 22.03.2017г.

30.01.2017г.-ДГС"Берковица"1 Товарене, трансп., разтовар. в парт 171001, 171002_дата на провеждане _15.02.2017г.

27.01.2017г.-Обява - отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на поземлен имот в горска територия за срок от 6 години по реда на чл.43а от ЗГ, ТП ДГС"Ботевград"_първа 28.02.2017г._втора 15.03.2017г.

11.10.2016г.-КОНКУРС ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ СТОПАНИСВАНЕТО И ПОЛЗВАНЕТО НА ДИВЕЧА В ДИВЕЧОВЪДЕН УЧАСТЪК (ДУ) „Кози камък"_ПроведенаЗаповед 9-8 от 04.01.2017г.

21.10.2016г.-ДГС"Монтана"1 Подвоз__ _Обект 16425__ _ __ __първа 02.11.2016г. втора 08.11.2016г.

11.05.2016г.-Търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост, собственост на ТП ДГС"Видин" - Моторен катер - Водомет КС - 100д_първа 03.06.2016г._втора 10.06.2016г.

21.01.2016г.-ДГС"Монтана"1 Подвоз__ Обект 16410 __ __ ____първа 03.02.2016г. втора 09.02.2016г.